Paczka

Usługa pocztowa polegająca na przyjęciu, przemieszczeniu i doręczeniu paczki rejestrowanej w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem. Przyjęcie przesyłki rejestrowanej następuje za potwierdzeniem nadania, a doręczenie - za potwierdzeniem odbioru.
W momencie nadania na paczce nadawanej w trybie rejestrowanym zostanie umieszczony kod kreskowy. Kod kresowy jest numerem identyfikacyjnym paczki i umożliwia śledzenie etapów jej doręczenia. Odbiorca przesyłki rejestrowanej potwierdza odbiór przesyłki opatrzonej numerem identyfikacyjnym.

Paczka zostanie doręczona adresatowi w ciągu 3 dni roboczych po nadaniu.

Paczkę można nadać w Punkcie Obsługi Klienta InPost lub przekazać do doręczenia Doręczycielowi InPost trakcie dedykowanego odbioru (usługa tylko dla firm i instytucji). Za dodatkową opłatą nadawca może wykupić usługę Zwrotnego Potwierdzenia Odbioru Paczki oraz jej ubezpieczenie.

Waga

do 1 kg

1-2 kg

2-5 kg

Bez ZPO*

8,30 zł

9,60 zł

11,00 zł

Z ZPO

9,90 zł

11,20 zł

12,60 zł

*Zwrotne Potwierdzenie Odbioru

Informacje o usłudze

Tryb doręczenia

Paczka ekspresowa zostaje przyjęta do doręczenia na podstawie pisemnego potwierdzenia nadania. Potwierdzenie nadania stanowi dokument nadania przesyłki rejestrowanej. Nadawca masowy uzyskuje potwierdzenie nadania przesyłek rejestrowanych za pośrednictwem książki nadawczej. Paczka zostanie dostarczona pod wskazany adres i przekazana adresatowi, a w przypadkach określonych prawem także innej osobie uprawnionej do jej odbioru.

Doręczenie paczki rejestrowanej następuję po stwierdzeniu uprawnień do jej odbioru. Doręczenie następuje za potwierdzeniem odbioru w postaci podpisu na liście wydań przesyłek rejestrowanych. W przypadku nieobecności adresata podczas próby doręczenia Doręczyciel InPost umieści w widocznym i łatwo dostępnym miejscu Informację o próbie doręczenia - awizo. Awizo zawiera informację o miejscu, w którym można odebrać przesyłkę (adres najbliższego Punktu Obsługi Klienta InPost). Po 7 dniach od dostarczenia pierwszego awizo Doręczyciel InPost dostarczy drugie awizo, zawierające informację o miejscu, w którym można odebrać przesyłkę (adres najbliższego Punktu Obsługi Klienta InPost). Paczkę ekspresową może odebrać adresat z Punktu Obsługi Klienta w ciągu 14 dni od daty pierwszego zawiadomienia o próbie doręczenia.

Opakowania

Koperta InPost

InPost oferuje klientom opakowania na przesyłki listowe, wysyłane za pośrednictwem struktury logistycznej InPost. Każdy klient może nabyć w Punkcie Obsługi Klienta kopertę na przesyłki listowe o wadze do 1000 g. Koperta wykonana jest ze sztywnej i trwałej tektury, zapewniającej bezpieczeństwo przesyłanej korespondencji. Koperta wyposażona jest również w specjalny samoprzylepny pasek klejowy, gwarantujący pewne zamknięcie koperty.

Cena koperty InPost: 0,25 zł brutto

Pudełka InPost

InPost oferuje klientom opakowanie na paczki, wysyłane za pośrednictwem InPost. W Punkcie Obsługi Klienta można nabyć pudełka na paczkę o wadze do 5000 g. Pudełka wykonane są z odpowiednio sztywnej i trwałej tektury zapewniającej bezpieczeństwo przesyłanej korespondencji.

Cena pudełka InPost: od 1,90 zł do 4,70 zł brutto

Wzór adresowania

Wizualizacja poprawnego adresowania przesyłki listowej w opakowaniu własnym klienta lub Kopercie InPost oraz Pudełka InPost.

Załącznik - plik do pobrania

Wymiary i wagi

Przesyłka do 1kg - maksymalny wymiar 90x380x640 mm
Przesyłka 1-2 kg - maksymalny wymiar 180x380x640 mm
Przesyłka 2-5 kg - maksymalny wymiar 180x380x640 mm

W przypadku przekroczenia któregokolwiek z powyższych wymiarów dopłata do przesyłki za niestandardowy rozmiar wynosi 15 zł brutto.

InPost doręcza paczki o wadze nie przekraczającej 5000 g oraz o maksymalnych wymiarach, gdzie suma długości, wysokości (najszerszego obwodu) i szerokości wynosi 2500 mm przy czym największy z wymiarów nie przekroczy 1400 mm.
Powyższe maksymalne wielkości przesyłek określa Regulamin §1.

Zwroty przesyłek

Jeżeli przesyłka nie zostanie doręczona adresatowi, pomimo wyczerpania możliwości jej doręczenia lub wydania odbiorcy, zostanie zwrócona nadawcy na adres wskazany na przesyłce (adres zwrotny). Przesyłka zwracana nadawcy z tego powodu zostanie opisana w sposób umożliwiający identyfikację przyczyny niedoręczenia. Opłata za zwrot 1 przesyłki nie doręczonej wynosi 50% wartości opłaty nadawczej, nie mniej niż 1 zł (+ 23% VAT) bez względu na rodzaj przesyłki.

ZPO

Usługa dostępna wyłącznie dla listów poleconych.

Usługa pocztowa polegająca na potwierdzeniu odbioru przesyłki listowej rejestrowanej. Potwierdzenia odbioru adresat dokonuje dodatkowym dokumencie dołączonym do przesyłki (ZPO). Po uzyskaniu pisemnego potwierdzenia odbioru adresata Zwrotne Potwierdzenie Odbioru kierowane jest do doręczenia do nadawcy pod wskazany adres. Zwrotne Potwierdzenie Odbioru zawiera datę doręczenia przesyłki oraz podpis odbiorcy. Druk Zwrotnego Potwierdzenia Odbioru jest dostępny w Punkcie Obsługi Klienta i jest bezpłatny.

Koszt Zwrotnego Potwierdzenia Odbioru: 1,6 zł brutto. Czas doręczenia ZPO: 3-4 dni od daty doręczenia przesyłki do adresata.

Załącznik E - zwrotne potwierdzenie odbioru

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie przesyłek to usługa polegająca na dodatkowym zabezpieczeniu zawartości przesyłki rejestrowanej (list polecony ekspresowy) przed jej uszkodzeniem, zniszczeniem lub zaginięciem. Usługa realizowana jest na mocy polisy ubezpieczeniowej zawartej między InPost Sp. z o.o. a Generali Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

Ubezpieczenie przesyłek obowiązuje od momentu nadania korespondencji do chwili jej skutecznego doręczenia do odbiorcy, podczas przewozu środkami transportu InPost.

Ubezpieczenie oferowane jest w dwóch wariantach:

  1. ubezpieczenie do kwoty 500 zł - opłata 2 zł brutto
  2. ubezpieczenie do kwoty 1000 zł - opłata 3 zł brutto

Cennik usług pocztowych InPost - PDF

Opłatę wnosi się w postaci znaków opłaty pocztowej InPost lub na mocy stosownej umowy na świadczenie usług pocztowych. Znaki opłaty pocztowej umieszcza się na adresowej stronie przesyłki.

Wzór umieszczania opłaty - PDF

Nadawca ma obowiązek przygotować przesyłkę w taki sposób, aby:

  • nie było dostępu do jej zawartości
  • zawartość była należycie zabezpieczona
  • zawartość nie zagrażała osobom w jej otoczeniu oraz innym przesyłkom.

Nadawca powinien wypełnić druk potwierdzenia nadania. Na potwierdzeniu nadania muszą znaleźć się:

  • dane adresowe nadawcy i odbiorcy
  • informacja o kwocie ubezpieczenia
  • deklaracja o wartości i zawartości przesyłki
  • podpis klienta i osoby przyjmującej przesyłkę

Wzór potwierdzenia nadania przesyłki ubezpieczonej - PDF

Szczegółowe zasady realizowania usługi ubezpieczenie przesyłek określa Regulamin Świadczenia Usługi Pocztowej - przesyłka ubezpieczona - PDF

Zobacz też ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie Generali - PDF

Namierz przesyłkę


Znajdź nas
© copyright 2011 by InPost.pl

InPost S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Malborska 130, 30-624 Kraków, Numer KRS 0000536554, prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 10.000.000 PLN, NIP: 679-308-76-24

realizacja: trendmaker.pl


Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie.     AKCEPTUJĘ